Försäkringsersättning

DanielH

Ny medlem
Det finns en del frågor om ersättning från försäkring. Så jag kommer i den här tråden övergripande gå igenom vad som gäller vid personskador och ersättning från försäkring. Jag har arbetat som skadeombud i 5 år.
Notera att allt som skrivs här i tråden är hur det generellt sett fungerar.

Kan jag få ersättning?
Det finns några grundläggande krav för att du ska få ersättning från en försäkring. Här är dom kraven(med skada innefattas bland annat sjukdom, olycksfall, överfall, egendomskada och fordonskada):
1. Du själv eller något du äger har råkat ut för en skada.
2. Det finns en betald försäkring vid skadetillfället som täcker skadan i fråga.
3. Du kan bevisa att skadan har inträffat. Till exempel med bilder, sjuk- eller polisjournaler.

Detta är dom grundläggande kraven för att du ska få ersättning från en försäkring, sen finns det andra krav som jag kommer att ta upp längre ner.


Allmän information

Försäkringsbelopp
Din försäkring har ett försäkringsbelopp. Nästan alla försäkringar har antingen ett fast försäkringsbelopp på till exempel 800 000 kronor eller X antal prisbasbelopp(pbb). Det är regeringen som bestämmer nivån på prisbasbeloppet varje år, och för år 2010 är prisbasbeloppsnivån 42 400. Har du en försäkring med 30 prisbasbelopp blir ditt försäkringsbelopp för år 2010 1 272 000 kronor(30x42400). Desto högre ditt försäkringsbelopp är, desto högre premie betalar du och desto mer får du i ersättning vid dom flesta typer av personskador.


Barnförsäkring
Trots namnet så gäller barnförsäkringen vanligtvis tills man är 25 eller 30 år gammal. Alla barnförsäkringar innehåller skydd för olycksfall, många innehåller också skydd för sjukdomar. Har du råkat ut för ett olycksfall eller lider av en sjukdom är chansen stor att din barnförsäkring kan ge dig ersättning. Barnförsäkringen ger ett fantastiskt bra skydd och är något som många föräldrar har tecknat för en när man var nyfödd, antingen privat eller till exempel via arbetet.


Grupp- och avtalsförsäkringar
Många gånger så är du skyddad av ett flertal försäkringar utöver dom du har privat. Detta kan till exempel vara via ett fackförbund, via arbetet, skolan eller via din idrottsförening. Skyddet som dom här försäkringarna ger är oftast sämre än dom du har tecknar privat. Du kan också förvänta dig en lägre ersättning vid dom flesta typer av personskador från dessa försäkringar.


Ersättningar
Ersättning från försäkring är till för att få dig i samma ekonomiska situation som du var i innan skadan inträffade. Dom flesta former av ersättning från försäkring är skattefria.


Sveda och värk
Storleken på din ersättning för sveda och värk bestäms också enligt försäkringsbolagets tabeller. Sveda och värk kan utbetalas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjukdomstiden efter skadan. Detta innefattar också lidande på grund av vård och behandlingar. Ersättningen bestäms bland annat på typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling.


Vanprydnad (till exempel ärr)
Många försäkringar ger dig ersättning för "vanprydnad" och inte bara för vanprydande ärr. En vanprydnad kan till exempel vara att du fått amputera bort ett finger eller en missbildning i huden. En vanprydnad är alltså en utseendemässig skada.

När det kommer till vanprydnader så måste vanprydnaden uppkommit från en olycka om du ska få ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom(till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård för din vanprydnad vilket inkluderar ärr. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan du kan få ersättning. Men du skall ändå anmäla skadan till dina försäkringsbolag så fort du råkar ut för skadan!

När 1-2 år passerat så är det dags att bedömma hur mycket ersättning du har rätt till. Du ska då ta 2-3 bilder på din vanprydnad och skicka in till försäkringsbolagen. Bilderna ska vara tagna från konversationsavstånd och från olika vinklar i bra ljus.

Hur bestäms min ersättning?
Din ersättning bestäms enligt tabellen som försäkringsbolaget följer. Tabellen tar hänsyn till bland annat ålder, försäkringsbelopp, ärrets placering och ärrets omfattning.


Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Din nedsatta kroppsfunktion måste vara stationär, dvs. inga temporära sjukdomar klassas som medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet kan vara orsakat av till exempel ett olycksfall, överfall eller en sjukdom. Du måste ha uppsökt läkarvård för din skada för att bli klassad som medicinskt invalid. Försäkringsbolagen vill oftast att man väntar i minst 1 år efter diagnos, skadetillfället eller senaste operation/rehabiliteringstillfälle innan man fastställer en definitiv invaliditetsgrad.

Medicinsk invaliditet betyder inte att det måste vara en konstaterad sjukdom, det kan till exempel vara att du konstant har värk eller andra besvär utan en klar diagnos. Värt att nämna är att man kan få ersättning för medicinsk invaliditet för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Hur bestäms min invaliditetsgrad?
Det görs alltid en individuell bedömning av din invaliditetsgrad av försäkringsbolaget. Det är nästan alltid försäkringsbolagens medicinska rådgivare som bedömmer din invaliditetsgrad. Bedömningen görs baserat på informationen du givit försäkringsbolaget, dina sjukjournaler och ibland ett invaliditetsintyg. Notera att detta är deras bedömning och den är inte alltid korrekt. Tabellen som länkas till nedanför används av dom flesta försäkringsbolagen som riktlinjer för att bestämma medcinska invaliditetsgraden.

Viktigt! Prata med din läkare och se till att han/hon utförligt skriver i dina journaler exakt dom besvär du har! Annars riskerar du att bli nekad ersättning eller få för lite.

Här är tabellverket som dom flesta försäkringsbolagen följer:
http://www.ersättning.nu/tabell/ (Det finns ett nytt tabellverk från 2004, men tabellverket som länkas till ovan är vanligast)

Hur bestäms min ersättning?
Bedöms din invaliditetsgrad till 10% så får du 10% av försäkringsbeloppet om det inte finns något undantag i dina försäkringsvillkor. Har du ett försäkringsbelopp på 800 000 kronor, så skulle du i detta fallet få 80 000 kronor i ersättning(skattefritt), oftast utbetalt som ett engångsbelopp.


Inkomstförlust
Vid skada så kan du få ersättning för förlorad arbetsinkomst om du har rätt försäkring, till exempel en sjukförsäkring om du på grund av skadan inte kan arbeta. Kolla upp vilka försäkringar du täcks av, både privata, grupp och avtalsförsäkringar. Har någon annan orsakat dig skada så att du förlorat arbetsinkomst bör du kolla igenom skadeståndslagen, länk finns längst ned.


Kostnader
Många försäkringar ger dig ersättning för faktiska kostnader på grund av din skada. Detta kan till exempel vara sjukvårdskostnader, medicinkostnader, rehabiliteringskostnader, förstörd egendom i form av kläder och utrustning. Man bör alltid spara kvitton då försäkringsbolagen vill att du bevisar dina kostnader. Vid mindre summor så behöver du ibland inte bevisa kostnaderna alls och ibland så går det bra med ett kontoutdrag.

När det kommer till ersättning för förstörd egendom så betalar oftast försäkringsbolagen ut aktuellt marknadspris. Detta innebär att du i många fall inte får ut lika mycket i ersättning som du själv betalat på grund av värdeminskning. Inga försäkringar tar hänsyn till affektionsvärde.


Trafikskada
Enligt svensk lag så är det obligatoriskt med trafikförsäkring. I trafikförsäkringen ingår det en ansvarsförsäkring som kan betala skadeståndskostnader som riktas mot dig om du orsakat någon annan skada. Enligt skadeståndslagen så är personen som orsakar en annan person skada skyldig att betala skadestånd.

Om du har orsakat en annan person skada i trafiken och skadan anmäls så kommer ditt försäkringsbolag att driva en utredning om den du skadat har rätt till skadestånd. Det kan bli på tal om skadestånd för lyte och men(t.ex. ärr, medicinsk invaliditet), kostnader, sveda och värk, egendomskador med mera. Bedöms du skadeståndsskyldig och ansvarsmomentet gäller så står ditt försäkringsbolag för skadeståndskostnaderna.

Om du själv blir skadad i trafiken så har du samma rättigheter till ersättning som beskrivet ovan. Skadan ska då anmälas till försäkringsbolaget som tillhandahåller trafikförsäkringen till den person som orsakade skadan. Ombudskostnader kan också ersättas.
Vid trafikskador så är det trafikskadenämndens egna tabeller som gäller och inte försäkringsbolagens. Deras tabeller finner du här: http://www.trafikskadenamnden.se/Ersattningstabeller/


Preskriptionstiden
Preskriptionstiden kan vara svår att tolka. Nya försäkringsavtalslagen säger följande:

Preskription av rätt till försäkringsersättning
4 § Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

För att förenkla detta kan man säga: Du bör alltid anmäla en skada inom 3 år från skade- eller diagnostillfället. Men under vissa omständigheter så har du 10 år på dig. Det är inte ovanligt att försäkringsbolagen tolkar denna lag på sitt egna sätt. Godta aldrig misstolkningar!


Vanliga frågor
Kan jag få ersättning från flera försäkringar för samma skada?
Det beror på skadan. Du kan bara få ersättning för faktiska kostnader från 1 försäkring. Men enligt svensk lag så svarar varje försäkring för sig själv oavsett om det är samma skada. Det betyder att du kan få ersättning från flera försäkringar för till exempel sveda och värk, medicinsk invaliditet och vanprydnad(ärr).

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut om ersättning?
Det beror på omfattningen av din skada. Rör det sig om kvarstående besvär som medicinsk invaliditet så kan du räkna med att det tar mellan 2-5 månader. Andra typer av skador regleras oftast på 1-2 månader. När ett beslut tagits så kommer försäkringsbolaget utbetala din ersättning snarast om inget annat bestämts.

Jag är missnöjd med försäkringsbolagets beslut. Vad gör jag?
1. Kontakta din handläggare på försäkringsbolaget och motivera varför du är missnöjd med beslutet. Försök reda ut eventuella missförstånd.
2. Är du fortfarande missnöjd så vänd dig till försäkringsbolagets kundombudsman. Dom kan göra en ny prövning som ska vara helt neutral.
3. Är du inte nöjd med kundombudsmannens beslut så kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden och få ärendet prövat.
4. Du kan också vända dig till allmän domstol. Detta kan bli aktuellt vid mycket allvarliga skador.


Bra länkar
www.forsakringarna.se (bra och lättförstådd information om försäkringar)
https://lagen.nu/2005:104 - Nya försäkringsavtalslagen (lagar som rör dig som försäkringstagare samt försäkringsbolagen)
https://lagen.nu/1975:1410 – Trafikskadelagen
https://lagen.nu/1972:207 – Skadeståndslagen (se bla. Kap. 5)
www.ersättning.nu (information om skador och ersättning)
www.arn.se - Allmänna reklamationsnämnden
www.trafikskadenamnden.se - Trafikskadenämnden
www.hsan.se - Hälso och sjukvårdsnämnden (om du är missnöjd med sjukvården)
www.patientforsakring.se - Patientförsäkringen (ersättning om sjukvården orsakat dig skada)


Behöver du hjälp?
Rådgivning och hjälp:
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
www.folketsombud.se


Avslutning
Se detta som en kort introduktion i personskador och försäkringsersättning. Om så önskas så kan jag skriva mer ingående om skadereglering och ersättning. Jag kan också lägga till mer information om andra typer av skador så som egendom- och fordonskador.

Hoppas detta kan hjälpa många av er som skadat sig!
 
Senast ändrad:

Iller

Ny medlem
Fint. Utan alltför uppenbar reklam för något bolag också ++

Den enda detaljen är att HSAN går i graven nu vid årsskiftet. Socialstyrelsen blir ny tillsynsmyndighet men kommer ffa leta efter systemfel. (OT: Sveriges mindre begåvade advokater vädrar sannolikt morgonluft...)
 
Senast ändrad:

eHogstrom

Aktiv medlem
Ruskigt bra text/tråd!

Jag bröt armen när jag var 5år gammal via en olycka i en gungställning. Sjukhuset gipsade fel och min armbåge är nu alldeles sne av sig och har blivit lite av ett permanent partytrick. Vill komma ihåg att vi var hos en sjukgymnast och kollade upp detta men fick inga riktiga besked och vi glömde helt enkelt bort det totalt. Så skadan är anmäld inom 3års tid, kan jag ta upp det här igen nu 13år efter skadan skedde?
 

Friska_Viljor

Ny medlem
Det enda som jag kom att tänka på är att man kanske skall tänka sig för innan man söker för invaliditet. Det kan vara till nackdel senare i livet när man skall försäkra sig och det kan inverka på vilka jobb du kan söka/få.
 

DanielH

Ny medlem
EnterMan sa:
Och jag gissar starkt på att denna "volontär" jobbar på folketsombud.se
Jag arbetar på konsumenternas försäkringsbyrå. Texten har jag författat för ett par år sedan och den innehåller information som jag anser man behöver om man skadat sig. Jag rekomenderar både myndigheter och företag som kan hjälpa folk. Har valt att lägga upp texten på dom forum som jag är delaktig i då den kan hjälpa skadedrabbade människor. Tråkigt att du inte uppskattar den.
 
Senast ändrad:

DanielH

Ny medlem
Hogizz sa:
Ruskigt bra text/tråd!

Jag bröt armen när jag var 5år gammal via en olycka i en gungställning. Sjukhuset gipsade fel och min armbåge är nu alldeles sne av sig och har blivit lite av ett permanent partytrick. Vill komma ihåg att vi var hos en sjukgymnast och kollade upp detta men fick inga riktiga besked och vi glömde helt enkelt bort det totalt. Så skadan är anmäld inom 3års tid, kan jag ta upp det här igen nu 13år efter skadan skedde?
När det passerat så lång tid så kan det vara svårt att bevisa att det faktiskt är just den skadan som orsakat dina besvär. Vidare så brukar försäkringsbolagen "slutreglera" en skada efter ett visst antal månader/år, och ibland så avslutar dom ärendet helt där du då också förlorar din rätt till att överklaga.

Om det passerat mer än 10 år sedan skadan inträffade så är det mycket svårt att få ersättning och i en majoritet av fallen helt lönlöst.
 

Haris

Ny medlem
Tack för inlägget den var verkligen bra, fick svar på några frågor som jag hade, dock så har jag en fråga som är fortfarande obesvarat, jag har varit med om ett truckolycka för cirka 4 år sedan skadat foten realt, har varit sjukskriven i många veckor till och med månader,jag har smärta så snart jag står på foten nu efter 4 år har läkaren bedömt att jag inte ska jobba stående eller gående, med andra ord säga upp mig från nuvarande jobb företaget har försäkring hos TH, och jag är med facket IF Metall också jag tror de har också medlemsförsäkring, och för ett par dagar sedan tecknade jag invaliditets och olycksfalls försäkring hos bolaget där jag har hem och bil försäkring vilket är samma bolag som IF metall har medlemsförsäkring med,

nu är frågan att om det blir så att försäkringsbolaget säger att det blir ett visst procent invaliditet och därmed så ska de betala ut efter de bestämda graden/procenten av invaliditet, kan jag då begära ersättning från försäkringsbolaget som jag har tecknat försäkring för olycksfall och invaliditet nyligen eller?
 

Haris

Ny medlem
DanielH sa:
Det finns en del frågor om ersättning från försäkring. Så jag kommer i den här tråden övergripande gå igenom vad som gäller vid personskador och ersättning från försäkring. Jag har arbetat som skadeombud i 5 år.
Notera att allt som skrivs här i tråden är hur det generellt sett fungerar.

Kan jag få ersättning?
Det finns några grundläggande krav för att du ska få ersättning från en försäkring. Här är dom kraven(med skada innefattas bland annat sjukdom, olycksfall, överfall, egendomskada och fordonskada):
1. Du själv eller något du äger har råkat ut för en skada.
2. Det finns en betald försäkring vid skadetillfället som täcker skadan i fråga.
3. Du kan bevisa att skadan har inträffat. Till exempel med bilder, sjuk- eller polisjournaler.

Detta är dom grundläggande kraven för att du ska få ersättning från en försäkring, sen finns det andra krav som jag kommer att ta upp längre ner.


Allmän information

Försäkringsbelopp
Din försäkring har ett försäkringsbelopp. Nästan alla försäkringar har antingen ett fast försäkringsbelopp på till exempel 800 000 kronor eller X antal prisbasbelopp(pbb). Det är regeringen som bestämmer nivån på prisbasbeloppet varje år, och för år 2010 är prisbasbeloppsnivån 42 400. Har du en försäkring med 30 prisbasbelopp blir ditt försäkringsbelopp för år 2010 1 272 000 kronor(30x42400). Desto högre ditt försäkringsbelopp är, desto högre premie betalar du och desto mer får du i ersättning vid dom flesta typer av personskador.


Barnförsäkring
Trots namnet så gäller barnförsäkringen vanligtvis tills man är 25 eller 30 år gammal. Alla barnförsäkringar innehåller skydd för olycksfall, många innehåller också skydd för sjukdomar. Har du råkat ut för ett olycksfall eller lider av en sjukdom är chansen stor att din barnförsäkring kan ge dig ersättning. Barnförsäkringen ger ett fantastiskt bra skydd och är något som många föräldrar har tecknat för en när man var nyfödd, antingen privat eller till exempel via arbetet.


Grupp- och avtalsförsäkringar
Många gånger så är du skyddad av ett flertal försäkringar utöver dom du har privat. Detta kan till exempel vara via ett fackförbund, via arbetet, skolan eller via din idrottsförening. Skyddet som dom här försäkringarna ger är oftast sämre än dom du har tecknar privat. Du kan också förvänta dig en lägre ersättning vid dom flesta typer av personskador från dessa försäkringar.


Ersättningar
Ersättning från försäkring är till för att få dig i samma ekonomiska situation som du var i innan skadan inträffade. Dom flesta former av ersättning från försäkring är skattefria.


Sveda och värk
Storleken på din ersättning för sveda och värk bestäms också enligt försäkringsbolagets tabeller. Sveda och värk kan utbetalas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjukdomstiden efter skadan. Detta innefattar också lidande på grund av vård och behandlingar. Ersättningen bestäms bland annat på typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling.


Vanprydnad (till exempel ärr)
Många försäkringar ger dig ersättning för "vanprydnad" och inte bara för vanprydande ärr. En vanprydnad kan till exempel vara att du fått amputera bort ett finger eller en missbildning i huden. En vanprydnad är alltså en utseendemässig skada.

När det kommer till vanprydnader så måste vanprydnaden uppkommit från en olycka om du ska få ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom(till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård för din vanprydnad vilket inkluderar ärr. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan du kan få ersättning. Men du skall ändå anmäla skadan till dina försäkringsbolag så fort du råkar ut för skadan!

När 1-2 år passerat så är det dags att bedömma hur mycket ersättning du har rätt till. Du ska då ta 2-3 bilder på din vanprydnad och skicka in till försäkringsbolagen. Bilderna ska vara tagna från konversationsavstånd och från olika vinklar i bra ljus.

Hur bestäms min ersättning?
Din ersättning bestäms enligt tabellen som försäkringsbolaget följer. Tabellen tar hänsyn till bland annat ålder, försäkringsbelopp, ärrets placering och ärrets omfattning.


Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd med bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Din nedsatta kroppsfunktion måste vara stationär, dvs. inga temporära sjukdomar klassas som medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet kan vara orsakat av till exempel ett olycksfall, överfall eller en sjukdom. Du måste ha uppsökt läkarvård för din skada för att bli klassad som medicinskt invalid. Försäkringsbolagen vill oftast att man väntar i minst 1 år efter diagnos, skadetillfället eller senaste operation/rehabiliteringstillfälle innan man fastställer en definitiv invaliditetsgrad.

Medicinsk invaliditet betyder inte att det måste vara en konstaterad sjukdom, det kan till exempel vara att du konstant har värk eller andra besvär utan en klar diagnos. Värt att nämna är att man kan få ersättning för medicinsk invaliditet för både fysiska och psykiska sjukdomar.

Hur bestäms min invaliditetsgrad?
Det görs alltid en individuell bedömning av din invaliditetsgrad av försäkringsbolaget. Det är nästan alltid försäkringsbolagens medicinska rådgivare som bedömmer din invaliditetsgrad. Bedömningen görs baserat på informationen du givit försäkringsbolaget, dina sjukjournaler och ibland ett invaliditetsintyg. Notera att detta är deras bedömning och den är inte alltid korrekt. Tabellen som länkas till nedanför används av dom flesta försäkringsbolagen som riktlinjer för att bestämma medcinska invaliditetsgraden.

Viktigt! Prata med din läkare och se till att han/hon utförligt skriver i dina journaler exakt dom besvär du har! Annars riskerar du att bli nekad ersättning eller få för lite.

Här är tabellverket som dom flesta försäkringsbolagen följer:
http://www.ersättning.nu/tabell/ (Det finns ett nytt tabellverk från 2004, men tabellverket som länkas till ovan är vanligast)

Hur bestäms min ersättning?
Bedöms din invaliditetsgrad till 10% så får du 10% av försäkringsbeloppet om det inte finns något undantag i dina försäkringsvillkor. Har du ett försäkringsbelopp på 800 000 kronor, så skulle du i detta fallet få 80 000 kronor i ersättning(skattefritt), oftast utbetalt som ett engångsbelopp.


Inkomstförlust
Vid skada så kan du få ersättning för förlorad arbetsinkomst om du har rätt försäkring, till exempel en sjukförsäkring om du på grund av skadan inte kan arbeta. Kolla upp vilka försäkringar du täcks av, både privata, grupp och avtalsförsäkringar. Har någon annan orsakat dig skada så att du förlorat arbetsinkomst bör du kolla igenom skadeståndslagen, länk finns längst ned.


Kostnader
Många försäkringar ger dig ersättning för faktiska kostnader på grund av din skada. Detta kan till exempel vara sjukvårdskostnader, medicinkostnader, rehabiliteringskostnader, förstörd egendom i form av kläder och utrustning. Man bör alltid spara kvitton då försäkringsbolagen vill att du bevisar dina kostnader. Vid mindre summor så behöver du ibland inte bevisa kostnaderna alls och ibland så går det bra med ett kontoutdrag.

När det kommer till ersättning för förstörd egendom så betalar oftast försäkringsbolagen ut aktuellt marknadspris. Detta innebär att du i många fall inte får ut lika mycket i ersättning som du själv betalat på grund av värdeminskning. Inga försäkringar tar hänsyn till affektionsvärde.


Trafikskada
Enligt svensk lag så är det obligatoriskt med trafikförsäkring. I trafikförsäkringen ingår det en ansvarsförsäkring som kan betala skadeståndskostnader som riktas mot dig om du orsakat någon annan skada. Enligt skadeståndslagen så är personen som orsakar en annan person skada skyldig att betala skadestånd.

Om du har orsakat en annan person skada i trafiken och skadan anmäls så kommer ditt försäkringsbolag att driva en utredning om den du skadat har rätt till skadestånd. Det kan bli på tal om skadestånd för lyte och men(t.ex. ärr, medicinsk invaliditet), kostnader, sveda och värk, egendomskador med mera. Bedöms du skadeståndsskyldig och ansvarsmomentet gäller så står ditt försäkringsbolag för skadeståndskostnaderna.

Om du själv blir skadad i trafiken så har du samma rättigheter till ersättning som beskrivet ovan. Skadan ska då anmälas till försäkringsbolaget som tillhandahåller trafikförsäkringen till den person som orsakade skadan. Ombudskostnader kan också ersättas.
Vid trafikskador så är det trafikskadenämndens egna tabeller som gäller och inte försäkringsbolagens. Deras tabeller finner du här: http://www.trafikskadenamnden.se/Ersattningstabeller/


Preskriptionstiden
Preskriptionstiden kan vara svår att tolka. Nya försäkringsavtalslagen säger följande:

Preskription av rätt till försäkringsersättning
4 § Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

För att förenkla detta kan man säga: Du bör alltid anmäla en skada inom 3 år från skade- eller diagnostillfället. Men under vissa omständigheter så har du 10 år på dig. Det är inte ovanligt att försäkringsbolagen tolkar denna lag på sitt egna sätt. Godta aldrig misstolkningar!


Vanliga frågor
Kan jag få ersättning från flera försäkringar för samma skada?
Det beror på skadan. Du kan bara få ersättning för faktiska kostnader från 1 försäkring. Men enligt svensk lag så svarar varje försäkring för sig själv oavsett om det är samma skada. Det betyder att du kan få ersättning från flera försäkringar för till exempel sveda och värk, medicinsk invaliditet och vanprydnad(ärr).

Hur lång tid tar det innan jag får ett beslut om ersättning?
Det beror på omfattningen av din skada. Rör det sig om kvarstående besvär som medicinsk invaliditet så kan du räkna med att det tar mellan 2-5 månader. Andra typer av skador regleras oftast på 1-2 månader. När ett beslut tagits så kommer försäkringsbolaget utbetala din ersättning snarast om inget annat bestämts.

Jag är missnöjd med försäkringsbolagets beslut. Vad gör jag?
1. Kontakta din handläggare på försäkringsbolaget och motivera varför du är missnöjd med beslutet. Försök reda ut eventuella missförstånd.
2. Är du fortfarande missnöjd så vänd dig till försäkringsbolagets kundombudsman. Dom kan göra en ny prövning som ska vara helt neutral.
3. Är du inte nöjd med kundombudsmannens beslut så kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden och få ärendet prövat.
4. Du kan också vända dig till allmän domstol. Detta kan bli aktuellt vid mycket allvarliga skador.


Bra länkar
www.forsakringarna.se (bra och lättförstådd information om försäkringar)
https://lagen.nu/2005:104 - Nya försäkringsavtalslagen (lagar som rör dig som försäkringstagare samt försäkringsbolagen)
https://lagen.nu/1975:1410 – Trafikskadelagen
https://lagen.nu/1972:207 – Skadeståndslagen (se bla. Kap. 5)
www.ersättning.nu (information om skador och ersättning)
www.arn.se - Allmänna reklamationsnämnden
www.trafikskadenamnden.se - Trafikskadenämnden
www.hsan.se - Hälso och sjukvårdsnämnden (om du är missnöjd med sjukvården)
www.patientforsakring.se - Patientförsäkringen (ersättning om sjukvården orsakat dig skada)


Behöver du hjälp?
Rådgivning och hjälp:
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
www.folketsombud.se


Avslutning
Se detta som en kort introduktion i personskador och försäkringsersättning. Om så önskas så kan jag skriva mer ingående om skadereglering och ersättning. Jag kan också lägga till mer information om andra typer av skador så som egendom- och fordonskador.

Hoppas detta kan hjälpa många av er som skadat sig!
Tack för inlägget den var verkligen bra, fick svar på några frågor som jag hade, dock så har jag en fråga som är fortfarande obesvarat, jag har varit med om ett truckolycka för cirka 4 år sedan skadat foten realt, har varit sjukskriven i många veckor till och med månader,jag har smärta så snart jag står på foten nu efter 4 år har läkaren bedömt att jag inte ska jobba stående eller gående, med andra ord säga upp mig från nuvarande jobb företaget har försäkring hos TH, och jag är med facket IF Metall också jag tror de har också medlemsförsäkring, och för ett par dagar sedan tecknade jag invaliditets och olycksfalls försäkring hos bolaget där jag har hem och bil försäkring vilket är samma bolag som IF metall har medlemsförsäkring med,

nu är frågan att om det blir så att försäkringsbolaget säger att det blir ett visst procent invaliditet och därmed så ska de betala ut efter de bestämda graden/procenten av invaliditet, kan jag då begära ersättning från försäkringsbolaget som jag har tecknat försäkring för olycksfall och invaliditet nyligen eller?
tack på förhand
 

la_grave

Ny medlem
Intressant tråd. Hade glömt bort den.

Får väl bjuda på Freeride på ett skratt här, men min ena bil gick sönder på vägen hem från Frankrike. Försäkringen täckte (tyvärr) en hyrbil, en dieselbil. Tredje tankningen på hemresan häller jag i bensin. Jag har helförsäkring på bilen, hemförsäkring, extra reseförsäkrings hos Europeiska, tog det dyraste försäkringsskyddet på hyrbilen samt två reseförsäkringar via några kreditkort jag har. Ändå täcks inte denna skada (som enligt bärgaren kan landa på 50 000-100 000:-, eftersom det var en liten Fiat Falck Assistance försett mig med är det förmodligen billigare att köpa ny bil) eftersom det är "handhavandefel". Är inte "handhavandefel" exakt det som är ett av de viktigaste skälen för att ha försäkringar från början?
 

vigge90

Ny medlem
Denna tråd kommer jag ha mycket glädje av efter att ha skadat båda mina knän.
Tack för bra information!
 

havreboll

Aktiv medlem
La_grave, visa dom den här filmen och sen ber du dom att köra upp sina skadekrav någonstans... ;)

 

Jibberisch

Ny medlem
la_grave sa:
Är inte "handhavandefel" exakt det som är ett av de viktigaste skälen för att ha försäkringar från början?
Ska inte försäkring skydda mot universums otäcka nycker i första hand? Om försäkring ska skydda mot allt som någon kan tänkas göra fel är vi inte i USA snart då?

"Vem ska ta ansvar för att jag försökte stoppa kedjan på motorsågen med handen?!"

Brukar det inte finnas så kallade "Drulle"-tillägg?
 

la_grave

Ny medlem
Jibberisch sa:
la_grave sa:
Är inte "handhavandefel" exakt det som är ett av de viktigaste skälen för att ha försäkringar från början?
Ska inte försäkring skydda mot universums otäcka nycker i första hand? Om försäkring ska skydda mot allt som någon kan tänkas göra fel är vi inte i USA snart då?

"Vem ska ta ansvar för att jag försökte stoppa kedjan på motorsågen med handen?!"

Brukar det inte finnas så kallade "Drulle"-tillägg?
Kör man i diket med en bil är det väl ett typiskt handhavandefel, åtminstone som språket används till vardags, och det täcker en helförsäkring. Dikeskörningar beror väl ofta på att man kört för fort, vilket i sin tur ofta beror på att man tycker det är kul (dvs något man gör med avsikt). Finns ju liksom ingen poäng med att tanka fel, i bästa fall leder det till en tanktömning och en kostnad på några tusenlappar, inte direkt någon adrenalinrusch.

Men låt min erfarenhet vara en varning.
 

Jibberisch

Ny medlem

@la_grave

Jag finner din verklighet intressant.

Du jämför alltså att köra i diket med att tanka fel bensin? Och passar sedan på att säga att det oftast beror på att man kör för fort? Och antar sedan i samma stycke att det körs för fort därför att det är kul?

Har jag förstått detta rätt då?

Att köra i diket för att man reflexmässigt t.ex. svänger åt sidan för ett rådjur? Är det ett handhavandefel?

Försäkringsbolagen ska försäkra mot allt eller absolut inget? ('muerica fuck yeah?)
 

la_grave

Ny medlem
Jibberisch sa:
@la_grave

Jag finner din verklighet intressant.

Du jämför alltså att köra i diket med att tanka fel bensin? Och passar sedan på att säga att det oftast beror på att man kör för fort? Och antar sedan i samma stycke att det körs för fort därför att det är kul?

Har jag förstått detta rätt då?

Att köra i diket för att man reflexmässigt t.ex. svänger åt sidan för ett rådjur? Är det ett handhavandefel?

Försäkringsbolagen ska försäkra mot allt eller absolut inget? ('muerica fuck yeah?)
Jag skrev köra i diket, inte viltolycka. Fast man kan ju argumentera att man inte anpassat hastigheten om man måste väja för ett råddjur (ska man ens väja för råddjur?) och det får konsekvensen att man hamnat i diket. Däremot finns det ju ett antal singelolyckor där folk (unga män) kör för fort och kör av i en kurva, och sådana händelser täcks av försäkringar. Även rattfylla täcks tror jag, även om man kan få reducerad ersättning.
 

Utter

Ny medlem
la_grave sa:
Intressant tråd. Hade glömt bort den.

Får väl bjuda på Freeride på ett skratt här, men min ena bil gick sönder på vägen hem från Frankrike. Försäkringen täckte (tyvärr) en hyrbil, en dieselbil. Tredje tankningen på hemresan häller jag i bensin. Jag har helförsäkring på bilen, hemförsäkring, extra reseförsäkrings hos Europeiska, tog det dyraste försäkringsskyddet på hyrbilen samt två reseförsäkringar via några kreditkort jag har. Ändå täcks inte denna skada (som enligt bärgaren kan landa på 50 000-100 000:-, eftersom det var en liten Fiat Falck Assistance försett mig med är det förmodligen billigare att köpa ny bil) eftersom det är "handhavandefel". Är inte "handhavandefel" exakt det som är ett av de viktigaste skälen för att ha försäkringar från början?
Här kan jag komma med input iom att jag jobbat i branschen. "Drulle"delen i din personliga försäkring täcker säkerligen en feltankning på din egen bil. Men biluthyrningsbolagen har helt andra villkor än en privatperson, de täcker till exempel i regel ej handhavandefel som feltankningar.
 
Senast ändrad:

Jibberisch

Ny medlem
la_grave sa:
Jibberisch sa:
@la_grave

Jag finner din verklighet intressant.

Du jämför alltså att köra i diket med att tanka fel bensin? Och passar sedan på att säga att det oftast beror på att man kör för fort? Och antar sedan i samma stycke att det körs för fort därför att det är kul?

Har jag förstått detta rätt då?

Att köra i diket för att man reflexmässigt t.ex. svänger åt sidan för ett rådjur? Är det ett handhavandefel?

Försäkringsbolagen ska försäkra mot allt eller absolut inget? ('muerica fuck yeah?)
Jag skrev köra i diket, inte viltolycka. Fast man kan ju argumentera att man inte anpassat hastigheten om man måste väja för ett råddjur (ska man ens väja för råddjur?) och det får konsekvensen att man hamnat i diket. Däremot finns det ju ett antal singelolyckor där folk (unga män) kör för fort och kör av i en kurva, och sådana händelser täcks av försäkringar. Även rattfylla täcks tror jag, även om man kan få reducerad ersättning.
Jag såg att du skrev köra i diket. Mitt exempel kring olycka med djur var en så kallad följdfråga, för att försöka förstå ditt resonemang bättre.

Jag förstår fortfarande inte ditt resonemang.
 

la_grave

Ny medlem
Jibberisch sa:
Jag förstår fortfarande inte ditt resonemang.
Vissa resonerar förmodligen ungefär så här

Köra (olagligt) fort = kul, alltså en positiv upplevelse. Smäller det har man i alla fall haft kul innan det smällde. Jämför med alkohol och baksmälla.

Tanka fel = finns ingen positiv upplevelse alls. Typ som att äta flugsvamp (jag har i alla fall aldrig hört att flugvamp skulle vara en delikatess).


Skulle jag, när jag tecknade en försäkring, vara tvungen att välja ett av dessa skydd skulle jag välja det senare. Att ha kul kan s.a.s få kosta. För att återknyta till skidåkning; jag blir mindre olycklig om jag knäcker ett par skidor under ett åk som har potential att vara fantastiskt jämfört med om de går sönder på en transporsträcka.
 

Jarle

Ny medlem
Gäller verkligen försäkringen om man har kört för fort? Förutsatt att försäkringsbolaget kan bevisa att det gick för fort dvs.
 

Jibberisch

Ny medlem
Det är ett jävligt farligt antagande att anta något bara för att man aldrig hört någon göra ett antagande om det man antar.
 

HasseG

Ny medlem
Jag skulle vilja påstå att de flesta kör snabbare än stipulerad hastighet av helt andra orsaker än att det gör färden roligare. Vad är roligt med 50 istället för 30 förbi en skola, att man förlorar körkortet?
 

la_grave

Ny medlem
Jag tror vi pratar om olika sorters fortkörning.

Men man kör för fort förbi en skola eller på E4:an för att det är tråkigt att köra och man vill tillbringa så lite tid som möjligt i bilen, dvs det kanske inte är roligt men alternativt är tråkigt så på en skala tråkigt - roligt är man närmare roligt än tråkigt (även om man kanske fortfarande befinner sig i den tråkiga zonen) när man kör för fort på det sättet.
 

Jibberisch

Ny medlem

@la_grave

Vänta nu, vänta nu? Ska vi särskilja på olika sorters fortkörning? Tidigare kunde vi ju inte ens prata om fortkörning och viltolyckor?

Hur ska du ha det?! Tänk på att det är fredag idag.
 

korvprins88

Ny medlem
Jag undrar om det finns Försäkringsbolag som betalar ut någon form av ersättning som rör diagnoser som ADHD Asperger? För de som haft detta hela livet kan det ju hänt mycket som kan förklaras när diagnoser är satta och nu menar jag vuxen ålder.
 

Senaste inläggen

Snödjup

Snödjup har sommaruppehåll i väntan på vinterns snödump.
Advertisement
Freeride sparar data i cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du det. Läs mer
Topp