Minskat risktagande bland svenska offpiståkare

Sedan 2013 har riskviljan sjunkit bland svenska offpist-åkare. Det visar resultat från en rapport som Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd presenterar idag.

Sedan 2001 har 35 svenska skid- och snowboard-åkare omkommit i lavinolyckor, de flesta utomlands. Ett omfattande risktagande bedöms vara en av orsakerna bakom många av olyckorna. Nu syns en förändring:
– Forskning kring laviner med tillhörande olyckor och tillbud har allt mer kommit att handla om den mänskliga faktorn, om de beslut som åkare tar på berget. Att förstå riskerna, konsekvenserna av en olycka och agera efter detta är grunden för att kunna förebygga allvarliga olyckor och tillbud vid offpist-skidåkning. Därför är det positivt att riskviljan hos svenska offpist-åkare sjunker, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Naturvårdverkets fjällsäkerhetsråd.

I enkäten, som vi genomförde här på Freeride under 2017, ställdes frågor bland annat om risk. Två tredjedelar (66 procent) instämde helt eller delvis i påståendet att ”om jag vill ha bra offpist måste jag vara beredd att ta risker”. När motsvarande undersökning genomfördes 2013 var andelen tre av fyra (74 procent).

”Tidigare studier visar att svenska skid- och snowboard-åkare är överrepresenterade bland lavinoffren i Alperna i förhållande till antalet åkdagar.”

Undersökningen visar också att risktagandet är kalkylerat. Fyra av tio (37 procent) svarar att de ”alltid” eller ”ofta” avstår ett brant offpist-åk på grund av misstänkt lavinfara. Hälften svarar att de ”ibland” gör det. Endast en av tio svarar att de ”sällan” eller ”aldrig” avstår ett åk.

Det kan finnas flera förklaringar till förändringen. En sannolik förklaring är etableringen av Naturvårdsverkets lavinprognosprogram för de svenska fjällens mest välbesökta områden. Etableringen har bidragit till ökad uppmärksamhet för lavinfrågor i Sverige och blivit ett viktig verktyg för att förebygga olyckor och tillbud i lavinterräng tillsammans med särskilda satsningar på utbildningar.

Undersökningen visar även att en majoritet bland de som svarat åker i flera länder under en säsong. Att åka i Sverige är vanligast där tre av fyra åker, följt av Alperna där drygt hälften åker. Tidigare studier visar att svenska skid- och snowboard-åkare är överrepresenterade bland lavinoffren i Alperna i förhållande till antalet åkdagar. Mellan 2001–2018 omkom 35 svenska skidåkare i laviner. 30 av dem omkom utomlands varav 25 i Alperna:
– Det finns en etablerad bild av svenska offpist-åkare att de är mycket välutrustade men samtidigt tar stora risker. De utgör en särskild riskgrupp som vi behöver nå ut till med utbildning och information om laviner, för att öka medvetenheten och på så sätt minska olycksriskerna, säger Per-Olov Wikberg.

MED RISKMEDVETANDE I FOKUS
– en studie av svenska skid- och snowboardåkare
med fokus på offpiståkning och laviner, dec 2018 

Rapporten bygger på en enkät där drygt 1200 ofpiståkare svarade på ett 30-tal frågor kring lavinsäkerhet och deras riskmedvetande vilket utan tvekan är den centrala faktorn för säker åkning i lavinterräng. Studien genomfördes i form av en webbaserad enkät ställd till er läsare på Freeride.se under perioden 12 april till 19 maj 2017.

Så här skriver Naturvårdsverket om urvalet: ”Respondenterna bjöds in att delta genom en nyhetsartikel på Freeride.se, där projektet beskrevs. Bedömningen är att representativiteten hos respondentgruppen är hög, trots att ett obundet slumpmässigt urval inte användes. Det viktigaste resultatet är att riskviljan och risktagandet har minskat sedan 2013, vilket pekar mot säkrare vistelse och åkning i lavinterräng.”

Bakom rapporten står Natuvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd

Text: Freeride / Pressrelease
Ta del av skidtester, resereportage, tävlingar och nyheter via vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta.